SAM 3905 SAM 3906
SAM 3907 SAM 3909
SAM 3910 SAM 3911

Состояние территория на 13 октября 2018 года

 

Состояние территория на 10 октября 2018 года

SAM 3892 SAM 3894
SAM 3895 SAM 3896
SAM 3897 SAM 3898
SAM 3899 SAM 3900
SAM 3901 SAM 3902